See also: CD4xxx See also: LMxxSee also: CAxxSee also: TLxxSee also: TLCxxSee also: MCxx
File Name
Size
TTL SERIE 74xx
SERIE 74xx
sn7400.pdf
196KB
SN5400 SN54LS00 SN54S00 SN7400 SN74LS00 SN74S00
sn7401.pdf
209KB
SN5401 SN54LS01 SN7401 SN74LS01
sn7402.pdf
254KB
SN5402 SN54LS02 SN54S02 SN7402 SN74LS02 SN74S02
sn7403.pdf
124KB
SN5403 SN54LS03 SN54S03 SN7403 SN74LS03 SN74S03
sn7404.pdf
149KB
SN5404 SN54LS04 SN54S04 SN7404 SN74LS04 SN74S04
sn7405.pdf
241KB
SN5405 SN54LS05 SN54S05 SN7405 SN74LS05 SN74S05
sn7406.pdf
72KB
SN5406 SN7406
sn7407.pdf
297KB
SN5407 SN7407
sn7408.pdf
33KB
SN7408 DM7408
sn7409.pdf
33KB
SN7409 SN54LS09 SN74LS09
sn7410.pdf
418KB
SN5410 SN54LS10 SN54S10 SN7410 SN74LS10 SN74S10
sn7411.pdf
34KB
SN7411 SN54LS11 SN74LS11
sn7412.pdf
34KB
SN7412 SN54LS12 SN74LS12
sn7413.pdf
46KB
SN7413 SN54LS13 SN74LS13
sn7414.pdf
46KB
SN7414 SN54LS14 SN74LS14 Motorola
sn7414.pdf
189KB
SN5414 SN54LS14 SN7414 SN74LS14 Texas Instruments
sn7415.pdf
33KB
SN7415 SN54LS15 SN74LS15
sn7416.pdf
72KB
SN5416 SN7416
sn7417.pdf
297KB
SN5417 SN7417
sn7420.pdf
34KB
SN7420 DM7420
sn7421.pdf
34KB
SN7421 SN54LS21 SN74LS21
sn7422.pdf
33KB
SN7422 SN54LS22 SN74LS22
sn7423.pdf
86KB
SN5423 SN7423
sn7425.pdf
86KB
SN5425 SN7425
sn7426.pdf
34KB
SN7426 SN54LS26 SN74LS26
sn7427.pdf
37KB
SN7427 SN54LS27 SN74LS27
sn7428.pdf
153KB
SN5428 SN54LS28 SN7428 SN74LS28
sn7430.pdf
216KB
SN5430 SN54LS30 SN54S30 SN7430 SN74LS30 SN74S30
sn7431.pdf
284KB
SN54LS31 SN74LS31
sn7432.pdf
251KB
SN5432 SN54LS32 SN54S32 SN7432 SN74LS32 SN74S32
sn7433.pdf
35KB
SN7433 SN54LS33 SN74LS33
sn7437.pdf
34KB
SN7437 SN54LS37 SN74LS37
sn7438.pdf
194KB
SN5438 SN54LS38 SN54S38 SN7438 SN74LS38 SN74S38
sn7440.pdf
34KB
SN7440 SN54LS40 SN74LS40
sn7442.pdf
58KB
SN7442 SN54LS42 SN74LS42
sn7445.pdf
154KB
SN5445 SN7445
sn7446.pdf
584KB
SN5446A SN7446A
sn7447.pdf
584KB
SN5447A SN7447A 47A 48 LS48 LS49
sn7448.pdf
73KB
SN7448 SN54LS48 SN74LS48
sn7449.pdf
90KB
SN54LS49
sn7450.pdf
115KB
SN5450 SN7450
sn7451.pdf
222KB
SN5451 SN54LS51 SN54S51 SN7451 SN74LS51 SN74S51
sn7454.pdf
105KB
SN5454 SN54LS54 SN7454 SN74LS54
sn7455.pdf
35KB
SN7435 SN54LS35 SN74LS35
sn7456.pdf
301KB
SN54LS56 SN74LS56
sn7457.pdf
301KB
SN54LS57 SN74LS57
sn7468.pdf
427KB
SN54LS68 SN74LS68
sn7469.pdf
427KB
SN54LS69 SN74LS69
sn7470.pdf
145KB
SN5470 SN7470
sn7472.pdf
125KB
SN5472 SN7472
sn7473.pdf
120KB
SN5473A SN54LS73A SN7473A SN74LS73A DM54LS73A DM74LS73A
sn7474.pdf
54KB
SN5474 SN7474 SN54LS74A SN74LS74A
sn7475.pdf
71KB
SN7475 SN54LS75 SN74LS75
sn7476.pdf
223KB
SN5476 SN54LS76A SN7476 SN74LS76A
sn7477.pdf
71KB
SN7477 SN54LS77 SN74LS77
sn7478.pdf
88KB
SN54LS78A SN74LS78A
sn7483.pdf
69KB
SN7483 SN54LS83A SN74LS83A
sn7485.pdf
74KB
SN7485 SN54LS85 SN74LS85 Motorola
sn7485.pdf
323KB
SN5485 SN54LS85 SN54S85 SN7485 SN74LS85 SN74S85 Texas Instruments
sn7486.pdf
241KB
SN5486 SN54LS86 SN54S86 SN7486 SN74LS86 SN74S86
sn7490.pdf
415KB
SN5490A SN54LS90 SN7490A SN74LS90
sn7491.pdf
205KB
SN5491A SN54LS91 SN7491A SN74LS91
sn7492.pdf
415KB
SN5492A SN54LS92 SN7492A SN74LS92
sn7493.pdf
415KB
SN5493A SN54LS93 SN7493A SN74LS93
sn7495.pdf
282KB
SN5495A SN54LS95B SN7495A SN74LS95B
sn7496.pdf
210KB
SN5496 SN54LS96 SN7496 SN74LS96
sn7497.pdf
282KB
SN5497 SN7497
SERIE 741xx
sn74107.pdf
198KB
SN54107 SN54LS107A SN74107 SN74LS107A
sn74109.pdf
49KB
SN74109 SN54LS109A SN74LS109A
sn74112.pdf
48KB
SN74112 SN54LS112A SN74LS112A
sn74113.pdf
45KB
SN74113 SN54LS113A SN74LS113A
sn74114.pdf
48KB
SN74114 SN54LS114A SN74LS114A
sn74121.pdf
305KB
SN54121 SN74121
sn74122.pdf
400KB
SN54122 SN54LS122 SN74122 SN74LS122
sn74123.pdf
400KB
SN54123 SN54LS123 SN74123 SN74LS123
sn74125.pdf
266KB
SN54125 SN54LS125A SN74125 SN74LS125A
sn74126.pdf
266KB
SN54126 SN54LS126A SN74126 SN74LS126A
sn74128.pdf
129KB
SN54128 SN74128
sn74130.pdf
400KB
SN54130 SN74130
sn74132.pdf
42KB
SN54132 SN74132
sn74133.pdf
36KB
SN54133 SN74133
sn74136.pdf
35KB
SN74136
sn74137.pdf
62KB
SN54137 SN74137
sn74138.pdf
69KB
SN54138 SN74138
sn74139.pdf
61KB
SN54139 SN74139
sn74145.pdf
205KB
SN54145 SN54LS145 SN74145 SN74LS145
sn74147.pdf
95KB
SN54147 SN74147
sn74148.pdf
95KB
SN54148 SN74148 SN54748 SN74748
sn74150.pdf
310KB
SN54150 SN74150
sn74151.pdf
149KB
SN54151A SN54LS151 SN54S151 SN74151A SN74LS151 SN74S151
sn74153.pdf
289KB
SN54153 SN54LS153 SN54S153 SN74153 SN74LS153 SN74S153
sn74154.pdf
205KB
SN54154 SN74154
sn74155.pdf
79KB
SN74155 SN54LS155 SN74LS155
sn74156.pdf
79KB
SN74156 SN54LS156 SN74LS156
sn74157.pdf
333KB
SN54157 SN54LS157 SN54S157 SN74157 SN74LS157 SN74S157
sn74158.pdf
333KB
SN54LS158 SN54S158 SN74LS158 SN74S158
sn74159.pdf
182KB
SN54159 SN74159
sn74160.pdf
676KB
SN54160 SN54LS160A SN74160 SN74LS160A
sn74161.pdf
211KB
SN54161A DM54LS161A DM74LS161A
sn74162.pdf
676KB
SN54S162 SN74S162
sn74163.pdf
676KB
SN54163 SN54LS163A SN54S163 SN74163 SN74LS163A SN74S163
sn74163.pdf
211KB
SN54163A DM54LS163A DM74LS163A
sn74164.pdf
213KB
SN54164 SN54LS164 SN74164 SN74LS164
sn74165.pdf
76KB
SN54LS165 SN74LS165
sn74166.pdf
247KB
SN54166 SN54LS166A SN74166 SN74LS166A
sn74168.pdf
118KB
SN54LS168 SN74LS168
sn74169.pdf
118KB
SN54LS169 SN74LS169
sn74170.pdf
77KB
SN54LS170 SN74LS170
sn74173.pdf
161KB
SN54173 SN54LS173A SN74173 SN74LS173A
sn74174.pdf
56KB
SN54LS174 SN74LS174
sn74175.pdf
58KB
SN54LS175 SN74LS175
sn74176.pdf
351KB
SN54176 SN74176
sn74177.pdf
351KB
SN54177 SN74177
sn74180.pdf
110KB
SN54LS180 SN74LS180
sn74181.pdf
127KB
SN54LS181 SN74LS181
sn74190.pdf
126KB
SN54LS190 SN74LS190
sn74191.pdf
126KB
SN54LS191 SN74LS191
sn74192.pdf
439KB
SN54192 SN54LS192 SN74192 SN74LS192
sn74193.pdf
439KB
SN54193 SN54LS193 SN74193 SN74LS193
sn74194.pdf
77KB
SN54LS194A SN74LS194A
sn74195.pdf
79KB
SN54LS195A SN74LS195A
sn74196.pdf
90KB
SN54LS196 SN74LS196
sn74197.pdf
90KB
SN54LS197 SN74LS197
sn74198.pdf
394KB
SN54198 SN74198
sn74199.pdf
394KB
SN54199 SN74199
SERIE 742xx
sn74221.pdf
208KB
SN54221 SN54LS221 SN74221 SN74LS221
sn74225.pdf
146KB
SN74S225
sn74240.pdf
79KB
SN74LS240 On Semiconductor
sn74240.pdf
73KB
DM74LS240 Fairchild
sn74241.pdf
73KB
DM74LS241
sn74242.pdf
64KB
SN54LS242 SN74LS242
sn74243.pdf
64KB
SN54LS243 SN74LS243
sn74244.pdf
79KB
SN74LS244 On Semiconductor
sn74244.pdf
140KB
54LS244 DM74LS244 National Semiconductor
sn74245.pdf
92KB
SN54LS245 SN74LS245
sn74247.pdf
130KB
SN54LS247 SN74LS247
sn74248.pdf
130KB
SN54LS248 SN74LS248
sn74249.pdf
130KB
SN54LS249 SN74LS249
sn74251.pdf
313KB
SN54251 SN54LS251 SN54S251 SN74251 SN74LS251 SN74S251
sn74257.pdf
76KB
SN74LS257B
sn74258.pdf
76KB
SN74LS258B
sn74259.pdf
60KB
DM74LS259
sn74260.pdf
126KB
DM54LS260 DM74LS260
sn74266.pdf
100KB
SN54LS266 SN74LS266
sn74273.pdf
96KB
SN54273 SN54LS273 SN74273 SN74LS273
sn74279.pdf
109KB
54279 DM74279
sn74280.pdf
228KB
SN54LS280 SN74LS280 SN54S280 SN74S280
sn74283.pdf
159KB
54LS283 DM54LS283 DM74LS283
sn74290.pdf
75KB
SN54LS290 SN74LS290
sn74293.pdf
75KB
SN54LS293 SN74LS293
sn74298.pdf
64KB
SN74LS298
sn74299.pdf
316KB
SN54LS299 SN74LS299 SN54S299 SN74S299
SERIE 743xx
sn74323.pdf
180KB
SN54LS323 SN74LS323
sn74353.pdf
66KB
SN54LS353 SN74LS353
sn74365.pdf
273KB
SN54365A SN74365A SN54LS365A SN74LS365A Texas Instruments
sn74365.pdf
53KB
SN54LS365A SN74LS365A Motorola
sn74366.pdf
53KB
SN54LS366A SN74LS366A
sn74367.pdf
53KB
SN54LS367A SN74LS367A
sn74368.pdf
53KB
SN54LS368A SN74LS368A Motorola
sn74368.pdf
273KB
SN54368A SN74368A SN54LS368A SN74LS368A Texas Instruments
sn74373.pdf
96KB
SN74LS373
sn74374.pdf
96KB
SN74LS374
sn74377.pdf
107KB
SN54LS377 SN74LS377
sn74378.pdf
107KB
SN54LS378 SN74LS378
sn74379.pdf
107KB
SN54LS379 SN74LS379
sn74390.pdf
58KB
SN54LS390 SN74LS390
sn74393.pdf
55KB
DM74LS393
sn74395.pdf
235KB
SN54LS395A SN74LS395A
SERIE 745xx
sn74540.pdf
170KB
SN54LS540 SN74LS540
sn74541.pdf
170KB
SN54LS541 SN74LS541
sn74573.pdf
80KB
DM74LS573
sn74590.pdf
237KB
SN54LS590 SN74LS590
sn74591.pdf
237KB
SN54LS591 SN74LS591
SERIE 746xx
sn74624.pdf
438KB
SN54LS624 SN74LS624
sn74629.pdf
438KB
SN54LS629 SN74LS629
sn74640.pdf
84KB
SN54LS640 SN74LS640
sn74641.pdf
84KB
SN54LS641 SN74LS641
sn74642.pdf
84KB
SN54LS642 SN74LS642
sn74645.pdf
84KB
SN54LS645 SN74LS645
sn74668.pdf
482KB
SN54LS668 SN74LS668
sn74669.pdf
482KB
SN54LS669 SN74LS669
sn74682.pdf
428KB
SN54LS682 SN74LS682
sn74684.pdf
428KB
SN54LS684 SN74LS684
sn74685.pdf
428KB
SN54LS685
sn74687.pdf
428KB
SN54LS687
sn74688.pdf
428KB
SN54LS688 SN74LS688
-
-
-